Svorkanett

Nøytralitetsrapport

Bakgrunn

S-Nett AS er et nettselskap med over 7000 kunder. Selskapet har monopol på overføring av elektrisk energi i sitt konsesjonsområde. Konsesjonsområdet omfatter Surnadal kommune, Rindal kommune, og det som tidligere var Halsa kommune (nå lagt inn under Heim kommune).

For å sikre at særstillingen til nettselskaper ikke utnyttes på tilsiktet eller utilsiktet måte, stilles det myndighetskrav til nettselskapenes nøytralitet. Derfor skal nettselskapene utarbeide en årlig nøytralitetsrapport. Rapporten skal beskrive hvilke utfordringer og tiltak som gjøres i forbindelse med nøytralitet.

Organisering

S-Nett er heleid av Svorka Holding AS og er en del av et konsern. Svorka Holding AS er også eier av andre selskaper i konsernet. Disse andre selskapene driver med konkurranseutsatt virksomhet, slik som bredbånd, kraftproduksjon, sluttbruker salg av strøm, fjernvarme og installasjonsvirksomhet med tilhørende produkter og tjenester. S-Nett AS har ikke eierandeler i andre selskaper.

S-Nett AS ble i 2020 skilt ut fra konsernet som egen juridisk enhet. Nytt navn og merkevare er et av flere ledd i arbeidet med å etablere det et skille mellom selskapet og resten av konsernet. Nettselskapet skal også ha egne nettsider. I dag er nettsidene til S-Nett ikke oppdatert med ny merkevare, da det ventes på at NVE skal gi aksept på juridisk navn. Dette oppdateres så snart deres saksbehandling er avsluttet.

Nettselskapet mottar og oppbevarer informasjon om strømforbruk blant sine kunder. I tillegg har nettselskapet tilgang på informasjon om nettsystemer og andre kraftsensitive opplysninger. S-Nett AS sin kundebase er skilt ut fra systemer i konsernet forøvrig. Dette slik at kundeinformasjon fra nettselskapet ikke er tilgjengelig for andre enn de ansatte som trenger dette til å utøve sin jobb. Eventuelle nødvendige tilganger, for eksempel pga kundesentertjenester skal følges opp med taushet- og nøytralitetsavtaler. Opplysninger om nettsystemer og annen kraftsensitiv informasjon skjermes i den grad dette er nødvendig eller pålagt gjennom interne og eksterne reguleringer. Dette gjøres blant annet med tilgangsbegrensninger.

S-Nett er nøytral i sin behandling av henvendelser og opptrer likt overfor kunder og tilbydere innen kraft, installasjonstjenester og andre områder som nettselskapet kommer i berøring med. S-Nett etterlever NEM-forskriftens § 4-14 og tar ikke beslutninger, eller utfører handlinger, som kan gi en særlig fordel til foretak innenfor konsernet, herunder å gi tilgang til informasjon som andre aktører ikke har og som dermed kan utnyttes i markedet.

Til tross for selskapsmessig skille, forekommer det både periodiske og faste kjøp av tjenester fra øvrige selskaper i konsernet. Dette gjelder i hovedsak administrative tjenester på tvers i konsernet. Disse kjøpene er innenfor det regelverket tillater av konserninterne kjøp.

Situasjoner der nøytraliteten kan utfordres

Nettselskapet har informasjon om nettkundenes strømforbruk og hvilken strømleverandør de bruker. Dette kan være nyttig informasjon for aktører som driver med strømsalg. Nettselskapet må være forberedt på at selskaper som driver salg av strøm til sluttkunder søker informasjon gjennom ansatte hos S-Nett AS. Det er derfor av stor betydning at våre interne retningslinjer tar hensyn til viktigheten av å skjerme både persondata og annen informasjon om våre kunder.

Ved utbygging av fibernettverk vil det være samfunnsøkonomisk om strømnett-selskaper og bredbåndsselskaper samarbeider. Det er derfor viktig at nettselskapet gir like muligheter for alle aktører som ønsker å benytte seg av fellesføring i bakke eller luftnett.

Nettselskapet har noen it-systemer felles med øvrig drift i konsernet. Derfor vil tilgangsstyring være et viktig redskap for å unngå uønsket flyt av informasjon. For at tilgangsstyringen skal fungere som tiltenkt må den følges opp og ivaretas gjennom internkontroll.

 

Personer som har flere roller

Rolle i S-Nett AS

Andre roller i konsern

Styreleder

Daglig leder Svorka Holding AS

Daglig leder Svorka Energi AS

Daglig leder Svorka AS

Styreleder Svorka Fjernvarme AS

Styreleder Svorka Energi AS

Styreleder Svorka AS

Styreleder El-Co AS

Styremedlem Real installasjon AS

Styremedlemmer

Styremedlem Svorka Holding AS

Styremedlem Svorka Energi AS

Styremedlem Svorka AS

Styremedlem El-Co AS
Styreleder Real installasjon AS

Daglig leder

Styreleder Svorka Elsikkerhet AS

Styremedlem S-Nett AS

Styremedlem Svorka Fjernvarme AS

Styremedlem El-Co AS

Nettsjef

Styremedlem Svorka Holding AS

Styremedlem Svorka Energi

Styreleder Svorka Elsikkerhet AS

DLE-ansvarlig

Ansatt i Svorka Energi

Andre tjenester, opplæring mm

Driftsentralen ved overordnet vakt har overvåkning av fjernvarmeanlegg og integrert produksjon.  Driftsentralen mottar alarmer ved feil på anlegg og formidler dette til de som kan utføre feilretting. Adgang til driftsentralen er begrenset, slik at kraftsensitiv informasjon oppbevares forskriftsmessig. Kun de som inngår i vaktordning på driftsentralen har fysisk tilgang. Tilgangsstyringen er elektronisk og sporbar.

Inntil nylig har opplæring i nøytralitet ikke vært en del av opplæringsprogrammet til S-Nett. Dette tas nå inn i selskapets rutiner og internkontroll.

Det oppnevnes egen ansvarlig for ivaretagelse av nøytralitet. Den ansvarlige vil ikke besitte flere roller i konsernet.