Svorkanett

Nøytralitetsrapport

Bakgrunn

S-Nett AS er et nettselskap med over 7000 kunder. Selskapet har monopol på overføring av elektrisk
energi i sitt konsesjonsområde. Konsesjonsområdet omfatter Surnadal kommune, Rindal kommune,
og det som tidligere var Halsa kommune (nå lagt inn under Heim kommune).
For å sikre at særstillingen til nettselskaper ikke utnyttes på tilsiktet eller utilsiktet måte, stilles det
myndighetskrav til nettselskapenes nøytralitet. Derfor skal nettselskapene utarbeide en årlig
nøytralitetsrapport. Rapporten skal beskrive hvilke utfordringer og tiltak som gjøres i forbindelse
med nøytralitet.

Organisering

S-Nett er heleid av Svorka Holding AS og er en del av et konsern. Svorka Holding AS er også eier av
andre selskaper i konsernet. Disse andre selskapene driver med konkurranseutsatt virksomhet, slik
som bredbånd, kraftproduksjon, sluttbruker salg av strøm, fjernvarme og installasjonsvirksomhet
med tilhørende produkter og tjenester. S-Nett AS har ikke eierandeler i andre selskaper.

S-Nett AS ble i 2020 skilt ut fra konsernet som egen juridisk enhet. Nytt navn og merkevare er et av
flere ledd i arbeidet med å etablere det et skille mellom selskapet og resten av konsernet.
Nettselskapet skal også ha egne nettsider. I dag er nettsidene til S-Nett ikke oppdatert med ny
merkevare, da det har vært ventet på at NVE skulle gi aksept på juridisk navn. Denne aksepten er nå
mottatt og det arbeides med nye hjemmesider. Det er imidlertid ikke elementer på hjemmesiden til
nettselskapet som skal kunne linkes til Svorka som kraftleverandør.

Nettselskapet mottar og oppbevarer informasjon om strømforbruk blant sine kunder. I tillegg har
nettselskapet tilgang på informasjon om nettsystemer og andre kraftsensitive opplysninger. S-Nett
AS sin kundebase er skilt ut fra systemer i konsernet forøvrig. Dette slik at kundeinformasjon fra
nettselskapet ikke er tilgjengelig for andre enn de ansatte som trenger dette til å utøve sin jobb.
Eventuelle nødvendige tilganger, for eksempel pga kundesentertjenester skal følges opp med
taushet- og nøytralitetsavtaler. Opplysninger om nettsystemer og annen kraftsensitiv informasjon
skjermes i den grad dette er nødvendig eller pålagt gjennom interne og eksterne reguleringer. Dette
gjøres blant annet med tilgangsbegrensninger.

S-Nett er nøytral i sin behandling av henvendelser og opptrer likt overfor kunder og tilbydere innen
kraft, installasjonstjenester og andre områder som nettselskapet kommer i berøring med. S-Nett
etterlever NEM-forskriftens § 4-14 og tar ikke beslutninger, eller utfører handlinger, som kan gi en
særlig fordel til foretak innenfor konsernet, herunder å gi tilgang til informasjon som andre aktører
ikke har og som dermed kan utnyttes i markedet.

Til tross for selskapsmessig skille, forekommer det både periodiske og faste kjøp av tjenester fra
øvrige selskaper i konsernet. Dette gjelder i hovedsak administrative tjenester på tvers i konsernet.
Disse kjøpene er innenfor det regelverket tillater av konserninterne kjøp.

Situasjoner der nøytraliteten kan utfordres

Nettselskapet har informasjon om nettkundenes strømforbruk og hvilken strømleverandør de
bruker. Dette kan være nyttig informasjon for aktører som driver med strømsalg. Nettselskapet må
være forberedt på at selskaper som driver salg av strøm til sluttkunder søker informasjon gjennom
ansatte hos S-Nett AS. Det er derfor av stor betydning at våre interne retningslinjer tar hensyn til
viktigheten av å skjerme både persondata og annen informasjon om våre kunder. Hvis en
kraftleverandør ønsker å få ut kundedata fra nettselskapet, skal dette kun skje hvis det foreligger
skriftlig samtykke fra kunde. Samtykket skal være tidsbegrenset.

Ved utbygging av fibernettverk vil det være samfunnsøkonomisk om strømnett-selskaper og
bredbåndsselskaper samarbeider. Det er derfor viktig at nettselskapet gir like muligheter for alle
aktører som ønsker å benytte seg av fellesføring i bakke eller luftnett.

Nettselskapet har noen it-systemer felles med øvrig drift i konsernet. Derfor vil tilgangsstyring være
et viktig redskap for å unngå uønsket flyt av informasjon. For at tilgangsstyringen skal fungere som
tiltenkt må den følges opp og ivaretas gjennom internkontroll.

 

Personer som har flere roller

Rolle i S-Nett AS

Andre roller i konsern

Styreleder

Daglig leder Svorka Holding AS

Daglig leder Svorka Energi AS

Daglig leder Svorka AS

Styreleder Svorka Fjernvarme AS

Styreleder Svorka Energi AS

Styreleder Svorka AS

Styreleder Svorka Installasjon AS

 

Styremedlemmer

Styremedlem Svorka Holding AS

Styremedlem Svorka Energi AS

Styremedlem Svorka AS

Styremedlem Svorka Installasjon AS

Daglig leder

Styreleder Svorka Elsikkerhet AS

Styremedlem S-Nett AS

Styremedlem Svorka Fjernvarme AS

Styremedlem Svorka Installasjon AS

Nettsjef

Styremedlem Svorka Holding AS

Styremedlem Svorka Energi AS

Styremedlem S-Nett AS

Styreleder Svorka Elsikkerhet AS

DLE-ansvarlig

Ansatt i Svorka Elsikkerhet AS

Andre tjenester, opplæring mm

Driftsentralen ved overordnet vakt har overvåkning av fjernvarmeanlegg og integrert produksjon.
Driftsentralen mottar alarmer ved feil på anlegg og formidler dette til de som kan utføre feilretting.
Adgang til driftsentralen er begrenset, slik at kraftsensitiv informasjon oppbevares forskriftsmessig.
Kun de som inngår i vaktordning på driftsentralen har fysisk tilgang. Tilgangsstyringen er elektronisk
og sporbar.

Inntil nylig har opplæring i nøytralitet ikke vært en del av opplæringsprogrammet til S-Nett. Dette tas
nå inn i selskapets rutiner og internkontroll.

Det oppnevnes egen ansvarlig for ivaretagelse av nøytralitet. Den ansvarlige vil ikke besitte flere
roller i konsernet.

K.Halle /22. januar 2024