Svorkanett

Åpenhetsloven

Redegjørelse for S-Nett sitt arbeid med åpenhetsloven

 1. Lovgrunnlag

Åpenhetsloven

 1. Innledning

S-Nett AS skal være et foregangsselskap når det gjelder ansvarlig og bærekraftig drift, samtidig som S-Nett støtter opp om et felles samarbeid i bransjen for å løse felles utfordringer knyttet til dette arbeidet. Dette arbeidet gjøres gjennom Nettalliansen, ved at det er etablert felles innkjøp som gjøres i tråd med «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» (åpenhetsloven). S-Nett AS følger åpenhetsloven, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

S-Nett er et av eierselskapene i Nettalliansen som har felles initiativ med tanke på bærekraft i sine anskaffelser som S-Nett deltar i. Gjennom disse anskaffelsene bidrar vi til å etablere rutiner hos våre leverandører for å få gode rapporter på vårt fotavtrykk og at våre leverandører også jobber med bærekraft og åpenhet internt.

Vi se flere risikomomenter ved virksomheten med tanke på både arbeidsforhold og de øvrige forholdene som produkter og komponenter produseres under i Øst-Europa og Asia. I dette notatet redegjør vi for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.

For å tilfredsstille loven og de internasjonale standardene, gjennomføres følgende prosess:

 1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 2. Kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger.
 4. Følge med på gjennomføring og resultat av tiltak
 5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshaver om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 6. Sørge for eller samarbeidet om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig
 1. Forankring av ansvarlighet

S-Nett samarbeider med eierkonsernet Svorka om styrende dokumenter som skal sørge for at våre retningslinjer er integrert i driften. S-Nett og SVORKA skal stille de samme krav til våre leverandører og deres underleverandører.

I 2023 innførte SVORKA en egen konsernpolicy for ansvarlighet for rettferdige arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon med oppfølgingstiltak for å sikre at menneskerettighetene og arbeidsrettskravene blir fulgt. Denne policy gjelder dermed også for S-Nett. Det er forventet at risikoene som er og vil bli avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger vil stille nye krav til innhold i policyer. Dette vil bli håndtert i internrevisjoner som en del av det pågående arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Vi arbeider kontinuerlig med å inkludere hensynet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre interne rutiner og retningslinjer.

 1. Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er klar over at det finnes risikoprodukter hvor uregelmessigheter kan forekomme i vår verdikjede, selv om arbeidet er nylig igangsatt. Vi legger OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv til grunn for vårt arbeid. Vi har ikke prioritert leverandørene vi har gjennom vårt eierskap i Nettalliansen i aktsomhetsvurderingene.

For å ha en fullstendig oversikt over alle leverandører og samarbeidspartnere, vil vi i vårt videre arbeid kartlegge leverandørkjeden og gjøre et utvalg av disse for videre oppfølgning og undersøkelser. Metode for dette arbeidet er ikke valgt.

Utvalgte leverandører vil bli bedt om å redegjøre for:

 • Foretaksinformasjon (produkter, land, ansatte og underleverandører)
 • Menneskerettigheter og sosialt ansvar
 • Bestikkelser
 • Partene i arbeidslivet
 • Forbrukerinteresser
 • Arbeidsmiljø/HMS
 • Offentliggjøring av opplysninger
 • Signere SVORKA/S-Nett’s etiske regler for leverandører

Leverandørene vurderes på bakgrunn av besvarelsene, samt basert på hvilke land produksjonen og underleverandørene befinner seg i. Prosessen er under utvikling og forbedring, slik at selskapenes risikoscore over tid vil bli mer nøyaktig.

S-Nett arbeider sammen med Svorka konsern med å kartlegge og vurdere negativ påvirkning og skade i verdikjeden. For S-Nett vil dermed Svorka’s hovedprosess for kjernevirksomhetene nettdrift (kraft og fibernett), kraftproduksjon og elektrisk installasjon bli fulgt. Både risiko knyttet til egen virksomhet og leverandørleddet er vurdert på bakgrunn av faktisk rapportering, mens risikovurderinger knyttet til verdikjeden bakover etter første og andre leverandørledd er basert på undersøkelser av åpne kilder.

På følgende områder er det antatt særlig risiko:

 • Konfliktmineraler
 • Transport
 • Metaller (stål, kobber og aluminium)
 • Arbeids- og ansettelsesforhold hos underentreprenører
 • Arbeids- og ansettelsesforhold hos leverandører og produsenter
 • Teknologikomponenter

S-Nett har en verdikjede med flere ledd og leverandører. Dette er i seg selv en risiko fordi det gjør det vanskeligere å ha full oversikt over flyten av materialer, varer og tjenester. I hovedsak gjelder dette metaller og mineraler som har høyere risiko for menneskerettighetsbrudd. Det er også risiko for tvangs- og barnearbeid i disse verdikjedene. I tillegg ser vi at teknologisk utvikling av de mer etablerte fagene også fører risikoen ved høyteknologiske komponenter inn i vår tradisjonelle verdikjede. Innen for eksempel overvåkning og nettstyring ser vi økt andel «smarte» komponenter og sensorer som gir et ytterligere komplekst risikobilde. Bruken av arbeidskraft, både i egen virksomhet og i form av underentreprenører, er et område hvor det er risiko for mulige brudd på grunnleggende arbeiderrettigheter, anstendige arbeidsforhold, forhold knyttet til HMS og likestilling på arbeidsplassen. Transport er et viktig risikoområde fordi S-Nett’s leverandørkjede er global og består av mange ledd, hvor både materialer, komponenter og ferdige produkter skal fraktes over landegrenser. Dette er også et område som i liten grad er kartlagt og dokumentert av S-Nett, fordi mange leverandører tilbyr fri frakt.

 1. Oppfølging av våre underentreprenører og leverandører og tiltak for å redusere risikoen

Siden SS-Nett’s største leverandører ofte er grossister med svært mange underleverandører, er det vurdert at den største generelle risikoen ligger der. Det er derfor gjennomført en gjennomgang av de største leverandørene og underentreprenørene basert på omsetning.

S-Nett har satt et langsiktig mål om å gjennomføre gjennomgang for minimum 10 leverandører innen 2025 med søkelys på overensstemmelse med nye lovkrav. Alle kontrakter skal inneholde krav til leverandørens egenerklæring og signering av Svorka/S-Nett’s etiske regler for leverandører (Svorka Code of Conduct).

Underentreprenører

Våre underentreprenører blir fulgt opp med kontroll hvor ansettelsesavtaler, lønnsvilkår, kompetanse og arbeidsmiljøvilkår er viktige fokusområder. S-Nett’s  største innkjøp av arbeidskraft og tjenester, er i form av underentreprenører til grave- og byggearbeider. Prosjektledere har en viktig rolle i å sikre at disse forstår og etterlever S-Nett’s krav, både i form av krav i kontrakter og i praksis. Opplæring av prosjektledere er et viktig område for å kunne iverksette tiltak og sikre etterlevelse. Revisjon kan utføres i regi av SVORKA eller S-Nett dersom det er behov for dette.  Adgang til revisjoner skal nedfelles i kontrakt. Dersom det avdekkes feil, mangler eller brudd på lover, regler og våre etiske retningslinjer, får underentreprenørene og leverandørene en frist til å rette opp forholdene.

Identifiserte tiltak:

 • Økt dialog med grossistleddet og underentreprenører om deres rolle i verdikjeden
 • Opplæring i S-Nett’s arbeid med menneskerettigheter for alle innkjøpere
 1. Overvåke gjennomføring og resultater

Vi har et godt samarbeid med våre leverandører og forretningsforbindelser. Vi gjennomfører vurderinger i forbindelse med inngåelse avtaler og oppfølging av disse. Dersom det avdekkes brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold involverer vi rettighetshavere og de som er påvirket, inkludert arbeidstakere og fagforeninger. Erfaringer fra dette arbeidet vil brukes til forbedring av prosesser og resultater i fremtiden.

 1. Rapportering og offentliggjøring av informasjon

Konsernets (Svorka) økonomiavdeling har gjennomført de innledende aktsomhetsvurderingene som er fremlagt for konsernledelsen. De vil gjennomføre stikkprøver og leverandørrevisjoner. Svorka sin årsrapporten for 2023 inkluderer driften til S-Nett AS. Den årsrapporten vil for første gang inneholde redegjørelse i tråd med kravene i åpenhetsloven, herunder vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og verdikjede. Henvendelser og spørsmål knyttet til S-Nett’s arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til nett@snett.no, firmapost@SVORKA.no  eller leveres som fysisk brev. Henvendelsen vil besvares senest tre uker etter at henvendelsen er mottatt.