Svorkanett

Plusskunder

Produsere egen strøm – Plusskunder

Noen kunder ønsker nå å produsere hele eller deler av sitt strømforbruk selv. Under finner du som kunde en del informasjon rundt tilkobling av egenprodusert strøm.

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når man produserer mindre strøm enn det man forbruker, kjøper man det som trengs fra sin strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i S-Nett sitt distribusjonsnett. Overskuddsproduksjonen kjøpes av din strømleverandør etter egen avtale.

Definisjoner

  • Distribusjonsnett: S-Nett AS sitt forsyningsnett fram til kunde eller anlegg.
  • Overbelastningsvern: Største sikring for ditt private anlegg.
  • Nettleie: S-Nett AS og nettselskapenes tariff for bruk, vedlikehold, fornying, tap o.l. i distribusjonsnettet.
  • Standard nettleieavtale: Regulerer forholdet mellom strømkunde og nettselskapet.
  • Standard tilknytningsvilkår: Regulerer forholdet mellom eier av den elektriske installasjonen / anlegget og nettselskapet
  • REN : Nettselskapenes bransjestandarder.

Plusskunde

En plusskunde er en definisjon på en forbrukskunde med produksjon bak tilknytningspunktet, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 KW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Det er også mulig å bli plusskunder i boligselskap.

Produksjonsenhetene

Produksjonsenhetene kan f.eks. være solceller, vindmøller eller mikrokraftverk.

Plusskundeordningen

Plusskundeordningen innebærer at kunden må selge overskuddsstrømmen til en strømleverandør. Kunden må selv inngå en avtale med en strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon som blir priset time for time.

Nettleiekostnader

Nettleiekostnader blir i utgangspunktet som tidligere, hvis det ikke kreves økning i anleggets overbelastningsvern / hovedsikring. Det er viktig at du som kunde er oppmerksom på at det kan komme endrede krav til tariffer fra offentlige myndigheter. Kunden er fritatt for faste ledd i tariffen, men kan få ett tillegg eller fradrag i energileddet på den produserte leveranse til netteier, avhengig av om produksjonen fører til økte eller reduserte tap i nettet. Vanligvis reduserer mindre produksjonsenheter tapene i nettet, slik at S-Nett betaler for innmatet energi til distribusjonsnettet.

Tekniske krav

Det stilles mange tekniske krav til plusskundeanlegg, og en må derfor tidligst mulig ta kontakt med registrert elektroentreprenør før innkjøp av anlegg. Anlegg og komponenter skal tilfredsstille flere normer og standarder.  Sammen med eier/bruker blir elektroentreprenør ansvarlig for en sikker og godkjent utførelse. Ved installering av anlegg under 25KW vises det til vedlagte avtaler og tekniske krav. Ved installering av anlegg med en installert effekt over 25 kW vil S-Nett i hvert enkelt tilfelle utføre en mer omfattende analyse av distribusjonsnettet. Henvisninger til tilknytningsavtaler og tekniske krav ligger under fane for elektroentreprenører. I tillegg til disse tilknytningsavtalene gjelder standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår mellom nettselskap og kunde. Disse finner du under nettleie.