Hva er nettleie?

7. januar 2019
DSC_3259

Hva er nettleie, hva går nettleien til, og hvem fastsetter egentlig nettleien?

✔ Hva er nettleie?

Nettleie betales til ditt lokale nettselskap for å få overført strøm fra der den produseres og til din bolig. Nettvirksomheten er en monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes ikke av nettselskapet på egenhånd.

✔ Hva går nettleien til?

Svorka ønsker at våre kunder skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleien går til drift av nettet, vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering. I tillegg kommer kostnader mot sentralnettet (Statnett). Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk vil dermed føre til lavere nettleie.

✔ Hvem fastsetter nettleien?

Inntektene til Svorka og alle landets nettselskap er strengt regulert av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal
gjenspeile våre oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever store drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi
har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

✔ Over halve nettleien er offentlige avgifter

Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er alle nettselskap pålagt å kreve inn offentlige avgifter som for Svorka utgjør over 50% av kostnadene.

  • Lovpålagt innbetaling til det statlige energifondet (Enova) på 1,00 øre/kWh + mva.
    Enova er etablert av staten for å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
  • Elavgift/forbruksavgift på strøm på 15,83 øre/kWh + mva. Svorka har ansvaret for å kreve inn forbruksavgift på vegne av skatteetaten.
  • Mva (moms) på 25 % til staten

✔ Utredning av lik nettleie

Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettleien i Norge. Kravet fra Stortinget kom etter misnøye med dagens ordning, der det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet. Hovedregelen er at nettleien stort sett er dyrere i distriktene enn i byene, og det er gjerne dyrest å få tilgang til strøm i områder med mye produksjon. De store forskjellene i nettleien mellom de ulike nettselskapene kan langt på vei forklares med ulike topografiske og klimatiske forhold, og antall kunder til å dele på regningen. I all hovedsak er dette ikke-påvirkbare kostnader.

Stortinget ber nå regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien, og spesifikt se på virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen. Målet er likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Det er ventet at Regjeringen vil legge frem sitt forslag for Stortinget i vårsesjonen 2019, og at Stortinget vil fatte sin beslutning på vårparten.